معرفی کتاب حدیث اسلامی: هارالد موتسکی
41 بازدید
محل نشر: کتاب ادیان، دفتر نخست
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حدیث اسلامی؛ خاستگاه‌ها و سیر تطور ویراستار هارالد موتسکی ترجمه به کوشش و ویرایش مرتضی کریمی‌نیا سازمان چاپ و نشر دار الحدیث 1390 Hadith: Origins and Developments HaraldMotzki